Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nội dung

Biểu đồ lương nhân viên nội dung

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nội dung8,500,000 VNĐ