Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phát triển dự án

Biểu đồ lương nhân viên phát triển dự án

9 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phát triển dự án9,000,000 VNĐ