Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phụ kho

Biểu đồ lương nhân viên phụ kho

9 triệu 320 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phụ kho9,320,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên phụ kho