Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phụ kho

Biểu đồ lương nhân viên phụ kho

7 triệu 600 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phụ kho7,600,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên phụ kho