Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phục vụ

Biểu đồ lương nhân viên phục vụ

7 triệu 188 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phục vụ7,188,000 VNĐ