Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phục vụ

Biểu đồ lương nhân viên phục vụ

9 triệu 849 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phục vụ9,849,000 VNĐ