Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên sân bay

Biểu đồ lương nhân viên sân bay

8 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên sân bay8,916,000 VNĐ