Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên sản xuất

Biểu đồ lương nhân viên sản xuất

10 triệu 233 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên sản xuất10,233,000 VNĐ