Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên sản xuất

Biểu đồ lương nhân viên sản xuất

8 triệu 451 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên sản xuất8,451,000 VNĐ