Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên sự kiện

Biểu đồ lương nhân viên sự kiện

8 triệu 518 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên sự kiện8,518,000 VNĐ