Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên sự kiện

Biểu đồ lương nhân viên sự kiện

10 triệu 850 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên sự kiện10,850,000 VNĐ