Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên theo dõi đơn hàng

Biểu đồ lương nhân viên theo dõi đơn hàng

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên theo dõi đơn hàng8,500,000 VNĐ