Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thi công

Biểu đồ lương nhân viên thi công

13 triệu 90 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thi công13,090,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên thi công