Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thi công

Biểu đồ lương nhân viên thi công

10 triệu 227 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thi công10,227,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên thi công