Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thị trường

Biểu đồ lương nhân viên thị trường

12 triệu 695 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thị trường12,695,000 VNĐ