Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thị trường

Biểu đồ lương nhân viên thị trường

11 triệu 44 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thị trường11,044,000 VNĐ