Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế 3d

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế 3d

12 triệu 176 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 3d12,176,000 VNĐ