Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế 3d

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế 3d

15 triệu 342 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 3d15,342,000 VNĐ