Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế in ấn

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế in ấn

11 triệu 954 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế in ấn11,954,000 VNĐ