Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế kỹ thuật

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế kỹ thuật

9 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế kỹ thuật9,000,000 VNĐ