Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế

12 triệu 27 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế12,027,000 VNĐ