Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế

10 triệu 298 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế10,298,000 VNĐ