Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế sản phẩm

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế sản phẩm

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế sản phẩm14,250,000 VNĐ