Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thời vụ

Biểu đồ lương nhân viên thời vụ

6 triệu 892 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thời vụ6,892,000 VNĐ