Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tín dụng ngân hàng

Biểu đồ lương nhân viên tín dụng ngân hàng

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tín dụng ngân hàng10,166,000 VNĐ