Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tín dụng ngân hàng

Biểu đồ lương nhân viên tín dụng ngân hàng

16 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tín dụng ngân hàng16,750,000 VNĐ