Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tổng vụ

Biểu đồ lương nhân viên tổng vụ

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tổng vụ9,750,000 VNĐ