Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tổng vụ

Biểu đồ lương nhân viên tổng vụ

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tổng vụ8,500,000 VNĐ