Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên triển khai bản vẽ

Biểu đồ lương nhân viên triển khai bản vẽ

9 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên triển khai bản vẽ9,000,000 VNĐ