Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên truyền thông

Biểu đồ lương nhân viên truyền thông

11 triệu 230 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên truyền thông11,230,000 VNĐ