Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn bán hàng

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn bán hàng

10 triệu 569 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn bán hàng10,569,000 VNĐ