Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn bảo hiểm

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn bảo hiểm

15 triệu 109 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn bảo hiểm15,109,000 VNĐ