Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn bảo hiểm

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn bảo hiểm

14 triệu 176 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn bảo hiểm14,176,000 VNĐ