Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn bất động sản

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn bất động sản

13 triệu 305 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn bất động sản13,305,000 VNĐ