Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn bất động sản

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn bất động sản

15 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn bất động sản15,166,000 VNĐ