Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn

11 triệu 554 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn11,554,000 VNĐ