Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn tuyển sinh

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn tuyển sinh

10 triệu 570 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn tuyển sinh10,570,000 VNĐ