Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận chuyển

Biểu đồ lương nhân viên vận chuyển

9 triệu 583 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận chuyển9,583,000 VNĐ