Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận chuyển

Biểu đồ lương nhân viên vận chuyển

10 triệu 434 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận chuyển10,434,000 VNĐ