Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận hành máy in

Biểu đồ lương nhân viên vận hành máy in

8 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành máy in8,083,000 VNĐ