Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận hành máy in

Biểu đồ lương nhân viên vận hành máy in

7 triệu 785 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành máy in7,785,000 VNĐ