Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vật tư

Biểu đồ lương nhân viên vật tư

10 triệu 810 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vật tư10,810,000 VNĐ