Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên xử lý dữ liệu

Biểu đồ lương nhân viên xử lý dữ liệu

10 triệu 730 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên xử lý dữ liệu10,730,000 VNĐ