Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên xử lý dữ liệu

Biểu đồ lương nhân viên xử lý dữ liệu

6 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên xử lý dữ liệu6,125,000 VNĐ