Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên y tế

Biểu đồ lương nhân viên y tế

12 triệu 903 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên y tế12,903,000 VNĐ