Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên y tế

Biểu đồ lương nhân viên y tế

10 triệu 535 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên y tế10,535,000 VNĐ