Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương pha chế barista

Biểu đồ lương pha chế barista

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của pha chế barista8,500,000 VNĐ