Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phó tổng giám đốc

Biểu đồ lương phó tổng giám đốc

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phó tổng giám đốc17,000,000 VNĐ