Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phó tổng giám đốc

Biểu đồ lương phó tổng giám đốc

14 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phó tổng giám đốc14,833,000 VNĐ