Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phụ tá nha khoa

Biểu đồ lương phụ tá nha khoa

7 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phụ tá nha khoa7,250,000 VNĐ