Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phụ tá nha khoa

Biểu đồ lương phụ tá nha khoa

10 triệu 727 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phụ tá nha khoa10,727,000 VNĐ