Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phục vụ bàn

Biểu đồ lương phục vụ bàn

9 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phục vụ bàn9,000,000 VNĐ