Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương process engineer

Biểu đồ lương process engineer

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của process engineer17,500,000 VNĐ