Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc nhà máy

Biểu đồ lương quản đốc nhà máy

20 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc nhà máy20,000,000 VNĐ