Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc nhà máy

Biểu đồ lương quản đốc nhà máy

20 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc nhà máy20,833,000 VNĐ