Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc xưởng

Biểu đồ lương quản đốc xưởng

20 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc xưởng20,166,000 VNĐ