Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc xưởng

Biểu đồ lương quản đốc xưởng

16 triệu 857 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc xưởng16,857,000 VNĐ