Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý bán hàng

Biểu đồ lương quản lý bán hàng

12 triệu 900 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý bán hàng12,900,000 VNĐ