Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý bán hàng

Biểu đồ lương quản lý bán hàng

16 triệu 218 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý bán hàng16,218,000 VNĐ