Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý chi nhánh

Biểu đồ lương quản lý chi nhánh

15 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý chi nhánh15,500,000 VNĐ