Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý chi nhánh

Biểu đồ lương quản lý chi nhánh

17 triệu 200 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý chi nhánh17,200,000 VNĐ