Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý cửa hàng

Biểu đồ lương quản lý cửa hàng

11 triệu 537 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý cửa hàng11,537,000 VNĐ