Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý cửa hàng

Biểu đồ lương quản lý cửa hàng

12 triệu 907 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý cửa hàng12,907,000 VNĐ