Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý đào tạo

Biểu đồ lương quản lý đào tạo

11 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý đào tạo11,375,000 VNĐ