Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý dự án

Biểu đồ lương quản lý dự án

14 triệu 469 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý dự án14,469,000 VNĐ