Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý dự án

Biểu đồ lương quản lý dự án

18 triệu 921 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý dự án18,921,000 VNĐ