Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý kho

Biểu đồ lương quản lý kho

12 triệu 37 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý kho12,037,000 VNĐ