Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý kho

Biểu đồ lương quản lý kho

11 triệu 390 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý kho11,390,000 VNĐ