Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý khối lượng

Biểu đồ lương quản lý khối lượng

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý khối lượng17,500,000 VNĐ