Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý khu vực

Biểu đồ lương quản lý khu vực

16 triệu 687 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý khu vực16,687,000 VNĐ