Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý khu vực

Biểu đồ lương quản lý khu vực

17 triệu 31 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý khu vực17,031,000 VNĐ