Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý kinh doanh

Biểu đồ lương quản lý kinh doanh

18 triệu 631 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý kinh doanh18,631,000 VNĐ