Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý ngành hàng

Biểu đồ lương quản lý ngành hàng

15 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý ngành hàng15,500,000 VNĐ