Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý sản xuất

Biểu đồ lương quản lý sản xuất

15 triệu 805 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý sản xuất15,805,000 VNĐ