Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý sản xuất

Biểu đồ lương quản lý sản xuất

19 triệu 195 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý sản xuất19,195,000 VNĐ