Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý showroom

Biểu đồ lương quản lý showroom

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý showroom9,750,000 VNĐ