Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý showroom

Biểu đồ lương quản lý showroom

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý showroom8,500,000 VNĐ