Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý thi công

Biểu đồ lương quản lý thi công

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý thi công13,000,000 VNĐ