Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý thi công

Biểu đồ lương quản lý thi công

12 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý thi công12,916,000 VNĐ